Welcome to HanroNL!
Enjoy Shopping.
WhatsApp +31 641299571

Privacy Policy AVG

Privacyverklaring Hanro Shop (AVG)

VOF UC-MAN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28113028, handelend onder de naam Hanro Shop, gevestigd op het adres Schoolstraat 68, 2202 HG Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hanro Shop verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, op grond van een wettelijke plicht of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij de opdrachten niet uitvoeren.

Hanro Shop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanro Shop) tussen zit.

Hanro Shop gebruikt op haar website in principe slechts na uw toestemming cookies of vergelijkbare technieken. Hanro Shop maakt echter zonder voorafgaande toestemming gebruik van cookies indien die noodzakelijk zijn  voor de werking van de website of noodzakelijk  voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een cookie zijn die helpt bij het inloggen voor internetbankieren. Hanro Shop maakt ook gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe u door de website surft. Deze informatie kan Hanro Shop gebruiken om zijn website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op uw privacy.  Hanro Shop zal deze gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij zal deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.

Hanro Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hanro Shop dient  daarbij wel rekening te houden met de aansprakelijkheid voor beroeps- of productiefouten. De verjaringstermijn hiervoor bedraagt 10 jaar. 

Hanro Shop deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt ook indien gegevens in het buitenland worden verwerkt. Hanro Shop draagt er zorg voor dat dit alleen gebeurd in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn EU-landen en landen die passende maatregelen hebben getroffen. Hanro Shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanro Shop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het emailadres van ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hanro Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hanro Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 

Hanro Shop behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Hanro Shop.

 

Noordwijk, 2018

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Welcome to HanroNL!
Enjoy Shopping.
WhatsApp +31 641299571